ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

(OSP)

 

NOVINKA - BEZPLATNÉ TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

Terapie je určena lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení, se kterým si neví rady. Pomocí přibližně hodinového povídání se snažíme klientům pomoci najít řešení v jejich problémech.

Je možné se objednat v konzultačních hodinách, viz níže

 

Poslání

  Služba odborné sociální poradenství Vesničky soužití je určena lidem v nepříznivé životní situaci, nebo lidem, kteří jsou takovou situací ohroženi, a nejsou schopni situaci vyřešit vlastními silami. Prostřednictvím poskytovaných rad, informací, aktivní pomoci a podpory se snažíme jejich nepříznivou situaci zmírnit a tím také předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Zároveň usilujeme o rozvíjení jejich schopností a dovedností tak, aby byli schopni samostatně, nebo s pomocí pracovníka, svou nepříznivou situaci zlepšit nebo vyřešit.

 

Cíle služby

 • klient, který se orientuje ve své situaci, je v této záležitosti seznámen s právy a povinnostmi, je informován o dostupných službách a zná další informace přispívající k řešení dané situace
 • klient, který získá schopnosti nebo dovednosti a posílí své kompetence, umí se samostatně rozhodnout a řešit svoji situaci vlastními silami
 • klient, jehož situace se zlepšila nebo vyřešila (klient, který získal zaměstnání, bydlení, aj.)

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby od 18 let v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede.

Jedná se například o tyto situace:

 • nezaměstnanost
 • ztráta bydlení
 • neschopnost udržet si bydlení
 • neschopnost splácet své závazky
 • potřeba zorientovat se ve své situaci
 • život v lidsky nedůstojných podmínkách
 • potíže při uplatňování svých práv aj.

Poskytujeme přímou pomoc při řešení sociálních problémů lidem především z městské části Slezská Ostrava (Muglinov – Vesnička soužití, Heřmanice – Liščina, Hrušov). Služby mohou využít i lidé ze vzdálenějších lokalit Ostravy a okolí.

 

Principy poskytování služby

 • Bezplatnost
 • Diskrétnost a anonymita
 • Nestrannost
 • Nezávislost
 • Respektování a podpora vlastní vůle
 • Individuální přístup
 • Křesťanské vnímání člověka
 • Aktivní přístup a podpora samostatnosti

 

Oblasti, ve kterých službu poskytujeme

 • sociální problematika - dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, sociální služby, sociální a zdravotní pojištění aj.
 • vzdělání, zaměstnanost a pracovně-právní vztahy - vyhledávání škol a zaměstnání, příprava na přijímací a závěrečné zkoušky, psaní životopisů, motivačních dopisů, vyjednávání se zaměstnavatelem, pracovní smlouva aj.
 • bydlení - vyhledávání bydlení, poradenství v oblasti nájemního a podnájemního bydlení, pomoc při udržení stávajícího bydlení aj.
 • rodina, péče o děti a mezilidské vztahy - rozvodové řízení, svěření dětí do péče, pěstounská péče, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, zvládání školních povinností dětí aj.
 • finanční a dluhové poradenství - rodinný rozpočet, pomoc s hospodařením, splátkové kalendáře, jednání s věřiteli a exekutory, osobní bankrot aj.

 

Neposkytujeme

 • osobní telefonické hovory
 • kopírování, které není nutno učinit v rámci vyřizování zakázky s klientem
 • hmotnou či finanční pomoc
 • výpočet sociálních dávek (v dané oblasti poskytujeme pouze poradenství)
 • daňové poradenství
 • rady v komerčních záležitostech
 • hlídání dětí

Nenahrazujeme veřejně dostupné služby.

 

Formy poskytování služby

Odborné sociální poradenství probíhá ambulantní formou (v našem Komunitním centru) nebo v terénu dle domluvy s klienty.

 • rozhovor, emoční podpora, vyslechnutí
 • poskytnutí informací či zprostředkování dalších služeb
 • zprostředkování kontaktu s úřady, institucemi a společenským prostředím
 • pomoc z vyřizováním písemných dokumentů, např. sepisování žádostí k soudu či věřitelům
 • doprovod na úřady a jiné instituce, pomoc při vyjednávání a při vyřizování obtížných záležitostí

 

Konzultační hodiny

Michálkovice:

Pondělí            9:00 - 12:00                  14:00 - 16:00

Úterý                9:00 - 12:00                  14:00 - 17:00  odpoledne pouze pro objednané

Vesnička soužití:

Středa             9:00 - 12:00                  14:00 - 16:00

Čtvrtek            9:00 - 12:00                   14:00 - 17:00   odpoledne pouze pro objednané

Poslední klient je přijímán 30 minut před koncem konzultačních hodin.

Délka jedné konzultace nepřesahuje zpravidla 1 hodinu.

Okamžitá kapacita je jeden klient (službu může v jeden okamžik využít jeden klient).

Terénní forma služby je poskytována po domluvě s klientem. Terénní služba je poskytována do 20 km od sídla služby.

 

Kontakt

Mgr. Miroslav Juroška

sociální pracovník

Tel.: 739 552 307, 596 241 142

e-mail: miroslav.juroska@dchoo.charita.cz

 

 

Sídlo služby

Komunitní centrum Vesničky soužití

Betonářská 790/12

712 00 Ostrava – Muglinov

Sídlíme v 1. patře, v levé části budovy Komunitního centra.

 

Pobočka Michálkovice

Čs. Armády 100/53

715 00 Ostrava - Michálkovice

Sídlíme v 1. patře vedle ordinace lékaře.

 

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu

 • zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje, nebo zájemce nepatří do cílové skupiny
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu
 • poskytovatel zájemci vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Práva a povinnosti klientů při využití služby

Službu poskytujeme na základě uzavření ústní smlouvy, ze které plynou klientům tato práva a povinnosti:

 Práva klienta

   • klient má právo užívat sociální službu a kdykoli její poskytování ukončit
   • klient má právo vystupovat anonymně
   • klient má právo odmítnout službu
   • klient má právo být informován o tom, jaké jeho osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a kdo k nim má přístup
   • klient má právo se vyjádřit či rozhodnout, které z informací o jeho osobě budou přístupné třetí straně a za jakým účelem
   • klient má právo být informován o vedení dokumentace o jeho osobě a po domluvě se sociálním pracovníkem má právo nahlížet do své dokumentace
   • klient má právo uplatnit stížnost či připomínku k poskytování služby či porušení svých práv
   • klient má právo se samostatně rozhodnout o způsobu řešení své situace
   • klient má právo konzultovat v přítomnosti dalších osob
   • klient má právo na soukromí při projednávání své záležitosti

 

Povinnosti klienta

   • klient je povinen respektovat pravidla poskytování služby a vnitřní pravidla služby, a to zejména

             •  dodržovat termíny sjednaných schůzek

             •  dodržovat konzultační hodiny služby

             •  plnit závazky vyplývající ze smlouvy (dohodnuté kroky spolupráce)

   • klient je povinen se chovat vůči sociálnímu pracovníkovi či ostatním pracovníkům a klientům v souladu s pravidly slušného chování a v souladu s obecně závaznými normami společnosti, to znamená zejména

             •  neničit majetek, vybavení poradny a jejích okolních prostor

             •  slovně nenapadat a fyzicky neohrožovat bezpečnost pracovníků a jiných osob nacházejících se v             prostorách poradny

             •  nedopouštět se diskriminačního chování vůči pracovníkům či dalším klientům poradny

             •  nevnášet do zařízení alkohol či jiné omamné látky a nepožívat je zde

   • klient je povinen se omluvit v případě nemožnosti se dostavit na konzultaci (telefonicky, sms, e-mailem, osobně, vzkazem po jiném pracovníkovi KC nebo jiné osobě např. příbuzném)

 

Výpovědní důvody a lhůty

Klient má právo kdykoliv ukončit využívání služby, a to i bez udání důvodu. Může tak učinit:

   • aktivně - informuje sociálního pracovníka OSP – písemně, osobně, telefonicky, e-mailem, sms (smlouva je ukončena k datu obdržení informace o ukončení smlouvy ze strany klienta)
   • pasivně - nebude OSP kontaktovat po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců od data posledního kontaktu (smlouva je ukončena 3 měsíce po datu posledního kontaktu s klientem)

     

    Poskytovatel může vypovědět smlouvu jen z následujících důvodů:

    • zakázka klienta byla naplněna
    • klient poruší či porušuje pravidla služby, a to následujícími způsoby:

              •  opakovaně (3x) se dostaví pod vlivem alkoholu nebo omamných látek (ukončení smlouvy ihned nebo             po 3. upozornění)

              •  chová se agresivně, slovně či fyzicky napadá sociálního pracovníka či jiného pracovníka nebo klienta             (ukončení smlouvy ihned nebo po 3. upozornění)

              •  klient neplní závazky vyplývající ze smlouvy, např. se odmítá aktivně podílet na řešení svého             problému (ukončení smlouvy ihned nebo po 3. upozornění)

              •  pakovaně a úmyslně porušuje některé z pravidel služby, s nimiž byl seznámen, např. se klient             opakovaně (3x) nedostaví na domluvenou konzultaci, aniž se omluví (ukončení smlouvy ihned nebo po             3. upozornění)

              •  byla mu prokázána krádež v zařízení v hodnotě 500 Kč a více, nebo krádež dokumentů             obsahujících osobní a citlivé údaje klientů (ukončení smlouvy ihned po prokázání krádeže)

    • v průběhu řešení klientovy zakázky sociální pracovnice zjistí, že nastala situace střetu zájmů, která by ovlivnila nestrannost služby (sociální pracovnice předá klienta jinému pracovníkovi či jiné službě stejného charakteru)
    • pokud by další pokračování v poskytování služby bylo v rozporu s posláním a cíli služby (ukončení smlouvy ihned)

Podávání a vyřizování stížností/podnětů:

V případě, že klient není spokojen, má možnost a právo podat stížnost/podnět. Podněty nemusí být vždy pouze stížnostmi, ale může se jednat také o připomínky ke službě, nebo návrhy ke zlepšení.

Stížnost/podnět může podat klient či zájemce o službu, stejně jako jakákoliv jiná osoba jednající v jeho zájmu.

Stížnost/podnět lze podat na způsob poskytování služby nebo na konkrétního pracovníka. Stížnosti/podněty jsou vyřizovány neodkladně, nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne jejich přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena až na 40 pracovních dnů, pokud k vyřízení stížnosti/podnětu není dostatek podkladů.

Stížnost/podnět je možno podat ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailově přímo sociálnímu pracovníkovi služby. Také je možné podat stížnost/podnět prostřednictvím schránky určené pro stížnosti/podněty nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Diecézní charity ostravsko – opavské (dchoo.caritas.cz).

Stížnost/podnět může být podán také anonymně.

Stížnost se podává jak sociálnímu pracovníkovi, tak vedoucí služby:

 • Vedoucí sociálních služeb střediska Vesnička soužití:

Mgr. Zuzana Plačková, Betonářská 790/12, 712 00  Ostrava – Muglinov

Tel.: 734 875 532                               E-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz

 

Jestliže klient není spokojen s řešením stížnosti/podnětu, může se dále odvolat k:

 • Vedoucímu středisek sociální integrace DCHOO:

Ing. Miroslav Hodeček, Betonářská 790/12, 712 00  Ostrava – Muglinov

Tel: 731 625 873                                E-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz

 • Řediteli DCHOO

Mgr.et Mgr. Lukáš Curylo, Kratochvílova 3, 702 00  Moravská Ostrava

Tel.: 599 525 948                               E-mail: lukas.curylo@dchoo.charita.cz

 • Veřejnému ochránci lidských práv v ČR (ombudsmanovi)

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno

Tel: 542 542 777                                E-mail:  podatelna@ochrance.cz

 • Českému helsinskému výboru

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5         E-mail:poradna@helcom.cz