ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA SLUŽBU

 
1. Podněty nebo stížnosti na poskytnutou službu mohou klienti/zájemci o službu podávat ústně, písemně nebo elektronickou poštou pracovníkům poradny.
 
  • Pracoviště Ostrava-Centrum
Tel.: 596 128 309, bezplatná tel. linka: 800 400 214
 
  • Pacoviště Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 241 142
 
  • Pracoviště Ostrava-Zábřeh
Tel.: 739 552 307
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Plačková, Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov
Tel: 596 241 144, 734 875 532, e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz
 
Další způsoby komunikace:
> Písemně (i anonymně) do schránky umístěné v čekárně poradny (CENTRUM).
> U vstupu do Komunitního centra (MUGLINOV).
> VNa nástěnce před vstupem do poradny (ZÁBŘEH).
> Písemně do sešitu Kniha podnětů a stížností, umístěného v čekárně pracoviště CENTRUM.
 
Klient si může také vybrat svého zástupce, který za něj stížnost podá.
 
2. Ke každé přijaté stížnosti se poradna vyjádří nejpozději do 20 pracovních dnů. Vyjádření obdrží klient/zájemce stejnou formou, jakou využil/a pro podání stížnosti. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na nástěnce poradny na příslušném pracovišti po dobu 14 dnů.
 
3. Nebude-li klient/zájemce spokojen/a s vyřízením své stížnosti, může se dále odvolat:
 
a) K vedoucímu středisek sociální integrace Diecézní charity ostravsko-opavské
Kontakt:
Ing. Miroslav Hodeček, Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava–Muglinov
Tel.: 731 625 873, e-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz
 
b) K řediteli Diecézní charity ostravsko-opavské
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 525 941, e-mail: lukas.curylo@dchoo.charita.cz
 
c) Ke zřizovateli: Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
Tel.: 596 116 522, e-mail: kurie@boo.cz
 
d) Ke Krajskému Úřadu Moravskoslezského kraje - Odbor sociálních věcí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222, e- mail: posta@msk.cz
 
 

Klient, který je obětí trestního činu

e) k Ministerstvu spravedlnosti ČR
Kontakt:
Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2
tel.: +420 221 997 106, email: posta@msp.justice.cz