Předškolní klub hodnotí rok fungování v projektu

Předškolní klub hodnotí rok fungování v projektu

Předškolní klub Střediska sociální aktivizace Horizont byl v uplynulém období součástí projektu financovaného z Fondu pro nestátní a neziskové organizace. Přečtěte si, jak celý rok probíhal a držte palce, ať se rodinám daří!

V období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 probíhal projekt "Předškolní klub", který podporuje předškolní a školní vzdělávání a byl realizovaný středisky sociální integrace Diecézní charity ostravsko-opavské.

Cílovou skupinu tvořili převážně předškolní děti od 3 let, školní děti a rodiče těchto dětí. Předškolní děti navštěvovaly Předškolní klub (dále jen PK) ambulantně, ten byl otevřen každé pondělí, úterý a středu od 7:30 – 12:00 hodin. Kapacita PK je 10 dětí, klub byl celé období probíhajícího projektu naplněn.  PK vždy zajišťovaly dvě pracovnice.

Na každý den byl připraven tematický program např. geometrické tvary, roční období, listnaté stromy, domácí zvířata, dny v týdnu a další.  Také probíhalo opakování předešlých programů pro lepší vštípení a uchování informací u dětí. Pracovnice se zaměřily především na rozvíjení konkrétních schopností jednotlivých dětí, rozvíjení jemné (ruce, řeč) a hrubé (tělo) motoriky. Děti se učily spolupracovat s ostatními, komunikovat s dětmi, ale i dospělými, dělit se o hračky.

K rozvíjení schopností dětí byly použity interaktivní hračky např. knihy se zvukem, puzzle, vkládací a skládací kostky, obrázkové knihy, domino, hudební pexeso, pastelky a jiné, nakoupené z financí projektu.

Snahou ambulantní formy PK bylo zapojit i zde rodiče, i přesto, že ambulantní forma probíhá pouze s dětmi. Pracovnice PK se domluvily s rodiči, že ti budou dětem připravovat svačinky a tím posilovaly jejich zodpovědnost za děti. Děti se učily v PK společnému stolování, dodržování hygienických návyků. Pracovnice s dětmi zpívaly dětské písně, jezdily s dětmi na výlety např. do kina.

Dále PK zajišťoval návštěvy v domácnostech převážně u dětí navštěvující PK. Tyto terénní návštěvy probíhaly cca 1 až 2 krát týdně po dobu 1 hodiny. Děti měly vytvořeny své pracovní sešity. Tyto sešity obsahovaly jednotlivé dílčí úkoly pro rozvíjení jemné motoriky, děti se učily správný úchop tužky, poznávání barev pastelek apod. Při práci s dětmi pracovnice bedlivě sledovaly reakce, aby děti zbytečně nepřetěžovaly. Pracovnice prokládaly aktivní práci dětí s volnou hrou. Při práci vždy kladly důraz na toleranci, která je často zaměňována s nedůsledností. Akceptovaly chování a vyjadřování dětí, s tím, že jim klidně a trpělivě vysvětlily, které chování je správné a proč.

Nedílnou součástí terénních návštěv byli rodiče. Podpora jejich rodičovských kompetencí byl prvořadý cíl. Názorná ukázka jak s dětmi pracovat, aktivní zapojení, rozhovor. Pracovnice u konkrétních dětí doporučily rodičům vyhledání psychologa, logopeda, odborné poradny, rodičům umožnily zprostředkování kontaktu, konkrétní domluvení schůzky, dále i přímý doprovod.

Cílem „výchovy“ pracovnic PK bylo především naučit dítě samostatně řídit své chování a respektovat ostatní. V životě dítěte je období, kdy navštěvuje předškolní zařízení jedním z nejvýznamnějších období pro jeho emocionální, kognitivní a sociální vývoj.

Předškolní klub ve Středisku sociální aktivizace Horizont má jíž čtyřletou tradici a jeho činnost pokračuje dále!

Sociálně-pedagogická pracovnice v předškolním klubu Iva Janůlková, DiS.

Výlet do ZOO ve spolupráci s MŠ Nástupní.Předávání vysvědčení na konci školho roku, červen 2015

Karneval s rodiči

Hrajeme pohádku "O veliké řepě"Přišel i Mikuláš!

Vánoční vystoupení pro rodičeVánoční výtvarné dílny

Výtvarná aktivitaVánoční nadílkaProcházka v Komenského sadech

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz